Powiększ czcionkę Rozmiar domyślny Pomniejsz czcionkę Włącz wysoki kontrast Wyłącz wysoki kontrast
Pomoc

W celu osiągnięcia lepszej jakości pomniejszenia/powiększenia strony

używaj kombinacji klawiszy:

CTRL +

CTRL -

CTRL 0

(obsługiwane przez większość aktualnych przeglądarek)

WUP NA SKRÓTY

INSTRUMENTY RYNKU PRACY

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnego do 25 roku życia lub bezrobotnego, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia.

 

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotni: do 25 roku życia,bezrobotni długotrwale oraz kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawnych)mogą być skierowani przez starostę do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub osoby fizycznej.


W okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

 

Podstawa prawna:

- art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 142, poz. 1160);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm.)

23 kwiecień 2014